Top 10 # Quy Định Đại Lý Bảo Hiểm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Diananapkin.com

Những Quy Định Về Môi Giới Bảo Hiểm

Cá nhân không được phép hành nghề môi giới bảo hiểm. Chỉ có doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được Bộ Tài chính cấp phép mới được làm môi giới bảo hiểm. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hoạt động theo những nội dung đã được quy định của Luật KDBH.Điều 89 Luật KDBH quy định:

Điều 90 Luật KDBH cũng quy định về nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm:

” Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm bao gồm:

1. Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;

2. Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm;

3. Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm;

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là người tư vấn không lương cho khách hàng có nhu cầu bảo hiểm nhưng lại được bù đắp tiền lương này bằng hoa hồng môi giới do DNBH chi trả. Không vì thu được hoa hồng môi giới cao mà doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tìm cách tư vấn sai cho khách hàng mua bảo hiểm với phí cao hoặc chỉ mua bảo hiểm của DNBH trả hoa hồng môi giới cao. Nếu phát hiện ra việc này, khách hàng có thể kiện công ty môi giới bảo hiểm, nhất là trường hợp đã mua bảo hiểm mà không được giải quyết bồi thường cho những rủi ro tổn thất được bảo hiểm. Điều 91 Luật KDBH quy định:

” 1. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm. Hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có nghĩa vụ:

a) Thực hiện việc môi giới trung thực;

b) Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

c) Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra.”

. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động môi giới bảo hiểm không và ý nghĩa của việc này?

Đây là điều bắt buộc với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nếu cán bộ môi giới non yếu về nghề nghiệp dẫn đến tư vấn sai cho khách hàng chọn sản phẩm bảo hiểm không bảo vệ đủ những rủi ro tổn thất hoặc lựa chọn DNBH không đủ khả năng bồi thường. Điều 92 Luật KDBH nêu rõ:

” Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động môi giới bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam. ”

Nếu cán bộ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm với những điều kiện, điều khoản bảo hiểm không đầy đủ, không được giải quyết bồi thường hoặc tư vấn cho khách hàng lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm không đủ khả năng tài chính để giải quyết bồi thường nhanh gọn thì doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bồi thường cho khách hàng.

. Nguyên tắc hoạt động môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm?

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cần phải hiểu được từng sản phẩm bảo hiểm của từng DNBH và hiểu được khả năng nhận bảo hiểm; khả năng tài chính của DNBH cũng như uy tín của họ để hướng dẫn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm nào, doanh nghiệp bảo hiểm nào để tham gia bảo hiểm.

Tại Mục VI điểm 1 TT 98 quy định chi tiết:

“Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ được tư vấn, giới thiệu cho bên mua bảo hiểm các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính ban hành, phê chuẩn hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã đăng ký với Bộ Tài chính.”

. Nhiệm vụ của môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm?

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm là trung gian giữa khách hàng và DNBH, đóng góp tích cực vào khâu phân phối sản phẩm bảo hiểm, được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm từ DNBH, được khách hàng tin cậy ủy thác cho việc giao dịch với DNBH nên nhiệm vụ rất nặng nề. Điều 18 khoản 2,3,4 NĐ 45 quy định:

“..2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng tham gia bảo hiểm theo yêu cầu của khách hàng.

3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm có nghĩa vụ:

a) Giải thích trung thực các thông tin về sản phẩm bảo hiểm để bên mua bảo hiểm hiểu rõ sản phẩm bảo hiểm dự định mua;

b) Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.

4. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm không được tác động để bên mua bảo hiểm cung cấp sai lệch hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp bảo hiểm.”

Quy Định Pháp Luật Về Đào Tạo Đại Lý Bảo Hiểm

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được ủy quyền hoạt động đại lý bảo hiểm. Đào tạo đại lý bảo hiểm cần phải tuân theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

– Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000

– Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi bổ sung 2010

– Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

– Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

– Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành các hoạt động sau đây:

+ Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

+ Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

+ Thu phí bảo hiểm;

+ Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

– Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

*Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

– Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định trên.

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hoạt động đại lý bảo hiểm.

3.Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

+ Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm.

Cần Quy Định Thời Hạn Giữ Thu Nhập Của Đại Lý Bảo Hiểm Vi Phạm

Ông nghĩ như thế nào về việc DNBH tạm giữ các khoản phải trả cho đại lý vi phạm?

Việc DNBH giữ các khoản phải trả cho đại lý khi phát hiện hành vi vi phạm của đại lý là đúng, nhằm đảm bảo tính công bằng trong mối quan hệ này.

Tuy nhiên, sau khi xem hợp đồng đại lý của nhiều DNBH khác nhau, tôi nhận thấy hầu như không có quy định về thời gian tạm giữ các khoản phải trả gọi là thu nhập của đại lý. Nếu phát hiện đúng, tức là có vi phạm thì doanh nghiệp sẽ khấu trừ, thậm chí kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại, nhưng nếu không xác định hành vi vi phạm thì phải hoàn trả lại khoản tạm giữ cho đại lý. Theo tôi, cần có quy định về thời gian trong trường hợp này.

Lưu ý, trong hoạt động điều tra, Luật Hình sự có quy định rõ ràng về thời hạn điều tra, nếu quá thời hạn mà không xác minh được phải đình chỉ điều tra. Còn ở đây là quan hệ dân sự, DNBH giữ lại thu nhập, đại lý chấp thuận, nhưng cần quy định thời gian cụ thể là bao lâu, giải quyết như thế nào?

Hiện tại, mỗi DNBH xử lý theo cách khác nhau, nhưng thông thường, DNBH sẽ cho các đại lý này vào “danh sách đen” của hệ thống cơ sở dữ liệu đại lý hợp nhất (AVICAD), sau 3 năm mới được quay lại ngành kinh doanh bảo hiểm.

Do đó việc lạm dụng giữ khoản thu nhập phải trả cho đại lý, không quy định về thời gian là chưa phù hợp.

Theo quy định pháp luật, DNBH nhân thọ có phải nêu rõ thời gian chi trả lại cho đại lý vi phạm sau khi giải quyết vụ việc hay không?

Hiện tại, hợp đồng của đại lý bảo hiểm là hợp đồng soạn sẵn, DNBH đã đưa ra quy tắc bất di bất dịch.

Đến năm 2015, Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg quy định 11 mặt hàng xếp vào diện thiết yếu cần phải được đăng ký áp dụng hợp đồng theo mẫu. Trong danh sách này có bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 405 có quy định về hợp đồng mẫu, với những nguyên tắc khi phát sinh tranh chấp về loại hợp đồng này. Ví dụ trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó. Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Hiện tại, trong hợp đồng đại lý, DNBH đều quy định là giữ khoản phải trả cho đại lý, nhưng không ghi thời gian nào sẽ trả. Theo tôi, cần quy định chi tiết về nội dung này. Nếu không có quy định, đại lý có quyền yêu cầu DNBH trả ngay khi phát sinh tranh chấp.

Sau khi hoàn tất việc xử lý, khoản tiền tạm giữ có được phép thuộc về Công ty bảo hiểm hay không?

Một công ty có hàng trăm, hàng nghìn đại lý vi phạm thì số tiền “bị treo” có thể lên tới tiền tỷ. Phần lợi này sẽ thuộc về công ty, bởi ít khi đại lý khởi kiện ra tòa đòi lại khoản thu nhập này.

Ngoài ra, cần xem vấn đề khác. Khi xử lý vi phạm của đại lý, DNBH có thể tạm giữ khoản tiền thu nhập của đại lý, nhưng một số trường hợp lại giữ cả thu nhập của người quản lý (BM). Hành động này là không đúng.

Điều gì xảy ra nếu DNBH không trả lại khoản thu nhập cho đại lý?

Một khi phát hiện đại lý vi phạm, căn cứ theo quy định, hợp đồng đại lý, DNBH sẽ khóa ngay thu nhập, chờ điều tra và xử lý. Nếu tranh chấp không được giải quyết, chắc chắn thu nhập vẫn bị giữ. Công ty không trả cho đại lý thì sẽ được hưởng lợi trong sự việc này, nhất là khi đại lý chấp nhận bỏ luôn khoản thu nhập bị tạm giữ.

Theo tôi, cần phải có quy định dựa vào tính chất, mức độ vi phạm để đưa ra quyết định khác nhau, không đồng hóa tất cả các hành vi vi phạm nội quy công ty thì cần khóa giữ thu nhập. Bên cạnh đó, nếu đại lý có các hành vi vi phạm quy định của hợp đồng, đạo đức kinh doanh nghề nghiệp thì cần phải xử lý đúng luật hiện hành. Tuy nhiên, việc giải quyết phải minh bạch, bình đẳng, đúng pháp luật, thay vì chỉ dựa vào những quy tắc, ràng buộc khắt khe. Đây là cách hành xử phù hợp trong thị trường kinh doanh bảo hiểm hiện đại ngày nay.

Châu Á thu hút các khoản vay xây dựng cơ sở hạ tầng tư nhân bằng chương trình bảo hiểm Bảo hiểm Dai-Ichi đang làm thay thẩm quyền của Tòa án? Hàng triệu căn nhà ở Mỹ không được bảo hiểm

Kim Lan

ĐTCK

Bảo Hiểm Liên Kết Đầu Tư, Bảo Hiểm Ngân Hàng, Đại Lý Bảo Hiểm

Câu hỏi 1. Có sản phẩm bảo hiểm nào thỏa mãn trọn gói hai nhu cầu bảo vệ tài chínhtrước các rủi ro và tiết kiệm, đầu tư thu lợi nhuận không? Trả lời: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hướng tới thỏa mãn hai nhu cầu cơ bản là bảovệ và tiết kiệm. Tùy theo loại sản phẩm hai nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm được ưu tiênở các mức độ khác nhau: Có sản phẩm chỉ có yếu tố bảo vệ, có sản phẩm vừa bảohiểm vừa tiết kiệm với mức độ ngang nhau v.v. Với sự phong phú đa dạng của sảnphẩm bảo hiểm nhân thọ, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp vớinhu cầu và khả năng tài chính. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (Tên tiếng Anh làUnit – Link hoặc Investment – Link) là sản phẩm giúp khách hàng thỏa mãn đồngthời hai nhu cầu là bảo vệ tài chính trước các rủi ro và tiết kiệm- đầu tư thu lợi nhuận,trong đó yếu tố tiết kiệm – đầu tư là chủ yếu.

Câu hỏi 2. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư có gì khác biệt so với những sản phẩmbảo hiểm nhân thọ khác? Trả lời: Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư về cơ bản là sản phẩm kết hợp nhu cầubảo vệ và tiết kiệm. Tuy nhiên, trong khi các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợpkhác có chia lãi thì sản phẩmbảo hiểm liên kết đầu tư “không chia lãi”. Đối với cácsản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp khác, quỹ bảo hiểm được hình thành từphí bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm đầu tư và được sử dụng để chi trả tiền bảohiểm cho khác hàng vì thế công ty bảo hiểm sẽ cam kết một mức lãi cố định trả chokhách hàng (sản phẩm có chia lãi). Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư ngườitham gia bảo hiểm sẽ là chủ đầu tư của các quỹ vì thế sẽ được hưởng lãi đầu tư thựctế của các quỹ đầu tư mà khách hàng lựa chọn (có nghĩa là nếu quỹ đầu tư có lãi caokhách hàng sẽ được hưởng lãi cao, ngược lại nếu quỹ đầu tư lãi thấp hoặc không cólãi khách hàng sẽ được hưởng lãi thấp hoặc không nhận được gì). Như vậy, nhữngngười muốn có cơ hội đầu tư với lãi suất cao nên tham gia sản phẩm bảo hiểm liênkết đầu tư.