Top 9 # Quy Chế Đại Lý Bán Vé Xổ Số Kiến Thiết Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Diananapkin.com

Quyết Định 185/2003/Qđ/Btc: Về Việc Ban Hành Quy Chế Đại Lý Bán Vé Xổ Số Kiến Thiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

V ề việc ban hành quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết

BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

– Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Xét đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh xổ số kiến thiết.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2004. Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng, Thủ trư­ởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư­ơng và các đại lý bán vé xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QUY CHẾ ĐẠI LÝ BÁN VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Ban hành kèm theo quyết định số 185/2003/QĐ/BTC ngày 13 tháng 11 năm 2003của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống, vé xổ số lôtô, vé xổ số cào biết kết quả ngay, vé xổ số bóc biết kết quả ngay.

2. Quy chế này không áp dụng đối với kinh doanh xổ số điện toán và các đợt xổ số đặc biệt phát hành thông qua các tổ chức đoàn thể.

1. Công ty xổ số kiến thiết tổ chức hệ thống đại lý bán vé xổ số kiến thiết hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xổ số để góp phần động viên tiền nhàn rỗi của các tầng lớp dân cư vào ngân sách nhà nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục.

2. Công ty xổ số kiến thiết và đại lý bán vé xổ số kiến thiết phải tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, thực hiện đúng những quy định về hoạt động xổ số kiến thiết của Nhà nước và quy định cụ thể trong quy chế này.

Thanh toán tiền bán vé giữa Công ty xổ số kiến thiết và đại lý bán vé xổ số kiến thiết được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế. Đại lý bán vé xổ số kiến thiết thực hiện thanh toán tiền bán vé xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết theo đúng thoả thuận đã ghi trong hợp đồng.

1. Hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết: Là hoạt động của các tổ chức, cá nhân bán vé xổ số do Công ty xổ số kiến thiết phát hành đến người tham gia xổ số và được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên giao nhận vé xổ số.

Bên giao vé xổ số có thể là Công ty xổ số kiến thiết hoặc là đại lý bán vé xổ số kiến thiết hoặc đại lý xổ số trực thuộc.

2. Các hình thức đại lý bán vé xổ số kiến thiết:

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Đại lý xổ số phải đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; nếu là tổ chức phải là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt nam;

b) Có tài sản (tiền mặt… ) hoặc các chứng chỉ có giá (trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, sổ tiết kiệm), để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán với Công ty xổ số kiến thiết;

c) Có hợp đồng đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết.

2. Đại lý xổ số trực thuộc phải đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có hợp đồng ký kết với đại lý xổ số về việc nhận vé xổ số từ đại lý xổ số để giao cho người bán vé xổ số hoặc trực tiếp bán cho người tham gia xổ số.

3. Người bán vé xổ số phải đủ điều kiện sau:

Có cam kết với bên giao (đại lý xổ số hoặc đại lý xổ số trực thuộc) về nhận bán vé xổ số, nghĩa vụ thanh toán tiền vé xổ số nhận bán và thù lao được hưởng.

Điều 6 . Đăng ký kinh doanh :

Đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc và người bán vé xổ số nhận số lượng vé xổ số có tổng trị giá trên 300 triệu đồng/tháng (tính theo mệnh giá tờ vé) thực hiện đăng ký kinh doanh về hoạt động đại lý xổ số tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1. Hoa hồng đại lý xổ số là khoản thù lao do Công ty xổ số kiến thiết trả cho đại lý xổ số về số lượng vé đã tiêu thụ theo tỷ lệ (%) trên doanh thu bán vé. Mức hoa hồng cụ thể do Công ty xổ số kiến thiết quy định trong phạm vi quy định của Bộ Tài chính;

2. Việc phân phối mức hoa hồng giữa đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc và người bán vé xổ số thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa các bên.

Công ty xổ số kiến thiết thực hiện cầm cố, thế chấp, ký quỹ theo quy định của pháp luật và qui định của Bộ Tài chính để đảm bảo đủ nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số tương ứng với số vé đã nhận.

Công ty xổ số kiến thiết được lựa chọn và quyết định hình thức uỷ quyền hay không uỷ quyền cho đại lý xổ số trả thưởng. Việc uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Phù hợp với khả năng quản lý của đại lý xổ số, yêu cầu quản lý trả thưởng của từng loại hình xổ số kiến thiết;

2. Giá trị giải thưởng uỷ quyền đại lý trả thưởng không vượt quá 500.000 đ/tờ vé trúng thưởng.

3. Quy định cụ thể trong hợp đồng đại lý xổ số về trách nhiệm bồi thường của đại lý xổ số đối với các tờ vé trả thưởng không đúng quy định.

Hợp đồng đại lý xổ số phải được lập bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ pháp lý của Công ty xổ số kiến thiết ;

2. Tên, địa chỉ pháp lý của đại lý xổ số ;

3. Quyền và nghĩa vụ của Công ty xổ số kiến thiết, đại lý xổ số kiến thiết;

4. Loại vé xổ số nhận bán;

5. Số lượng vé nhận, thời gian giao vé, phương thức thủ tục nhận vé để bán và phương thức thủ tục trả vé bán không hết (vé ế);

6. Tỷ lệ hoa hồng;

7. Phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán, kỳ nợ;

8. Các hình thức cầm cố, thế chấp, ký quỹ ; thể thức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết (các biện pháp xử lý nếu đại lý xổ số kiến thiết vi phạm kỳ nợ hoặc dây dưa không thanh toán);

9. Bồi thưòng thiệt hại do không thực hiện hợp đồng;

10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

Ngoài ra Công ty xổ số kiến thiết và đại lý xổ số có thể quy định thêm những nội dung, điều khoản khác nhưng không được trái pháp luật.

1. Công ty xổ số kiến thiết có các quyền sau:

a) Lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng đại lý xổ số;

b) Nhận và quản lý tài sản cầm cố hoặc tài sản thế chấp của đại lý xổ số;

c) Quy định mức trả hoa hồng đại lý trong hợp đồng đại lý xổ số theo quy định của Bộ Tài chính;

d) Yêu cầu đại lý xổ số thanh toán tiền bán vé xổ số theo hợp đồng;

e) Uỷ quyền đại lý xổ số trả thưởng;

f) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết và hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết;

g) Hỗ trợ đại lý xổ số mở rộng việc phát hành vé theo quy định của hợp đồng đại lý xổ số giữa Công ty và đại lý xổ số;

2. Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ sau :

b) Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng với đại lý xổ số.

d) Thanh toán hoa hồng theo thoả thuận trong hợp đồng đại lý xổ số;

e) Yêu cầu đại lý xổ số tăng tài sản cầm cố, thế chấp, tiền ký quỹ tương ứng với lượng vé nhận tăng thêm.

f) Hoàn trả cho đại lý xổ số tài sản cầm cố, thế chấp, tiền ký quỹ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng khi đại lý xổ số giảm lượng vé nhận bán hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý;

1. Đại lý xổ số có quyền sau:

a) Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý xổ số với một hoặc nhiều Công ty xổ số kiến thiết tuỳ theo khả năng đảm nhận của mình ( trong trường hợp các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực có quy định thực hiện thị trường chung);

b) Được nhận vé xổ số và tổ chức tiêu thụ vé xổ số theo hợp đồng đã ký với Công ty xổ số kiến thiết;

c) Được trả lại vé bán không hết (vé ế) theo đúng các quy định của Công ty xổ số kiến thiết.

d) Được hưởng hoa hồng đại lý xổ số và những quyền lợi hợp pháp khác từ hoạt động đại lý mang lại;

e) Nhận uỷ quyền trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với vé xổ số kiến thiết trúng thưởng.

f) Được Công ty xổ số kiến thiết hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin cần thiết và các điều kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý xổ số;

g) Được yêu cầu công ty xổ số kiến thiết hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo theo thoả thuận trong hợp đồng đại lý xổ số khi giảm lượng vé nhận bán hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý;

h) Được tham gia ý kiến đóng góp với Công ty xổ số kiến thiết những biện pháp cải tiến loại hình xổ số, thay đổi cơ cấu giải thưởng và đẩy mạnh tiêu thụ vé.

2. Đại lý xổ số có nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý xổ số đã ký với Công ty xổ số kiến thiết;

b) Giới thiệu, mời chào, bán vé xổ số kiến thiết; cung cấp các thông tin đầy đủ chính xác cho bên mua vé xổ số kiến thiết;

d) Bán vé xổ số cho người tham gia xổ số theo đúng mệnh giá ghi trên tờ vé; đúng quy định về phạm vi thị trường bán vé.

e) Thực hiện đúng các cam kết về nhận vé và trả lại vé bán không hết (vé ế) đối với vé xổ số truyền thống và nộp cuống vé xổ số lô tô về công ty xổ số kiến thiết và thanh toán đầy đủ kịp thời tiền bán vé theo đúng hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết;

f) Bảo quản vé, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng vé sau khi đã nhận vé từ Công ty xổ số kiến thiết theo quy định trong hợp đồng đại lý bán vé xổ số kiến thiết;

g) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Công ty xổ số kiến thiết; thực hiện chế độ phản ánh báo cáo tình hình hoạt động đại lý và nhu cầu thị hiếu của khách hàng với Công ty xổ số kiến thiết;

i) Chịu trách nhiệm trước Công ty xổ số kiến thiết và trước pháp luật nếu vi phạm hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết với Công ty xổ số kiến thiết ;

1. Tham gia số đề dưới bất cứ hình thức nào;

3. Cạnh tranh khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp như hứa hẹn trả thưởng cao hoặc các quyền lợi khác mà Công ty xổ số kiến thiết không cung cấp cho khách hàng.

CHƯƠNG III. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ:

1. Nợ tiền bán vé xổ số vượt quá thời gian quy định trong hợp đồng;

2. Vi phạm thị trường tiêu thụ vé xổ số;

3. Bán vé xổ số cho người tham gia xổ số vượt quá mệnh giá ghi trên tờ vé;

4. Gian lận trong việc bán vé, thanh toán vé trúng thưởng, thanh huỷ vé xổ số;

5. Cạo sửa vé xổ số, làm vé xổ số giả để lĩnh thưởng;

7. Không chấp hành đúng quy định trong quy chế này;

1. Đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn làm đại lý xổ số;

2. Bồi thường thiệt hại vật chất;

3. Xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành của Nhà nước.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này phải được phổ biến quán triệt thi hành rộng rãi trong cán bộ công nhân viên làm công tác xổ số kiến thiết, đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc, người bán vé xổ số ở từng địa phương.

2. Quy chế này có hiệu lực từ 01/01/2004 và thay thế các quy định trước đây về đại lý bán vé XSKT.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Công Ty Tnhh Mtv Xổ Số Kiến Thiết An Giang

Nhằm động viên các em học sinh nghèo hiếu học, vượt khó và hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty. Ngày 13/10/2019 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học, vượt khó tại 3 huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn của tỉnh An Giang.

Dự Lễ trao tặng có sự tham dự của lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang, nhân viên công ty, đại lý vé số công ty, nhà trường cùng các em học sinh. Tại buổi lễ, hơn 70 chiếc xe đạp được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang trao cho các học sinh nghèo hiếu học, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây là hoạt động an sinh xã hội hết sức ý nghĩa, kịp thời động viên, khích lệ các em cố gắng phấn đấu học tập và chia sẻ bớt một phần khó khăn đối với gia đình các em học sinh. Kinh phí hỗ trợ mua xe đạp tặng các em được trích từ nguồn đóng góp của đại lý vé số An Giang nhân kỷ niệm 40 năm thành lập công ty.

Khi nhận được món quà ý nghĩa trong năm học mới này, các em học sinh đã vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đối với những tình cảm tốt đẹp của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Hy vọng, những món quà dù giá trị không lớn nhưng sẽ là nguồn động viên, khích lệ to lớn, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục đến trường, vượt khó vươn lên, phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt để thực sự trở thành người có ích cho xã hội, góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tố Uyên

Làm Đại Lý Vé Số Cho Xổ Số Vietlott

Làm đại lý vé số cho xổ số Vietlott – Có dễ ăn?

Sau khi có nhiều người trúng giải kết quả xố số vietlott từ giải Jackpot (độc đắc) cho đến MAX4D, vé số kiểu Mỹ đang thu hút nhiều người chơi. Đứng trước cơ hội kinh doanh này, nhiều người đổ xô vào đầu tư mở đại lý và điểm bán vé số kiểu Mỹ này.

Bán mỗi vé chỉ được chừng 500 đồng

Chị Anh, một điểm bán vé số Vietlott ở quận 5, chúng tôi cho biết chị phải bỏ ra gần 100 triệu đồng để đầu tư làm đại lý cho Vietlott . Trong đó có 25 triệu đồng trang bị các máy móc, thiết bị cơ bản; 18 triệu đồng mua sắm các thứ như bàn ghế, quầy kệ và 70 triệu đồng ký quỹ cho Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam

Chị Anh cho biết quy cách để hoạt động “Cứ bán được vé nào là bị trừ tiền ngay vào tài khoản ký quỹ. Bán chừng vài ba ngày lại phải đi nộp tiền cho đầy vào tài khoản này, nếu không khi mức tiền còn 0 đồng thì sẽ không thể in vé bán được nữa”

Mức chiết khấu mà các điểm bán được hưởng vào khoảng 5% mỗi vé. với mức giá 10.000 đồng điểm bán được hưởng 500 đồng/vé. Nếu 1 đại lý bán đạt doanh số 15 triệu đồng/ngày (tương đương 1.500 vé loại 10.000 đồng/vé), điểm bán sẽ được hưởng gần 800.000 đồng. Số tiền này cũng phải trừ đi tiền thuê mặt bằng nhân viên bán hàng.

Một đại lý cấp 1 tại chúng tôi cho biết thêm hiện nay có một số điểm bán “hot” tại chúng tôi có thể đạt doanh số 30 triệu đồng/ngày. Với mức chiết khấu 5%, coi như mỗi ngày được 1,5 triệu đồng. Nhưng những điểm bán đạt doanh số cao như trên rất ít, còn thông thường các điểm bán chỉ đạt khoảng 10 đến 20 triệu đồng 1 ngày

Thông thường các điểm bán có mặt bằng lớn dễ gây ấn tượng, dễ được ghi nhớ và có doanh số cao hơn so với những điểm bán vé số kèm

Một chuyên gia tài chính, nhận định ngày càng có nhiều người đổ xô đăng ký mở đại lý cho xổ số vietlott. Lý do là mức chiết khấu của vé số kiểu Mỹ là 5%, thấp hơn so với vé số truyền thống nhưng bù lại số lượng vé có thể bán được nhiều hơn.

“Độ hấp dẫn về giá trị giải thưởng của vé số kiểu Mỹ rất lớn. Vé số truyền thống giải đặc biệt cũng chỉ có 1,5 tỉ đồng, trong khi đó số tiền thấp nhất của giải đặc biệt của xổ số điện toán cũng đã lên tới 12 tỉ đồng. Do đó lượng người mua dịch chuyển thói quen từ xổ số truyền thống sang xổ số điện toán sẽ nhiều hơn

Một công ty phát triển điểm bán cho cho biết các điểm bán vé số kiểu Mỹ được quy hoạch về số lượng. Do nhiều người đầu tư đại lý, điểm bán vé số kiểu Mỹ nên hiện đã đủ số điểm bán ở miền Tây và công ty đang xây dựng đại lý ở miền Đông.

Vietlott cũng cho biết hiện nay công ty và các đại lý cấp 1 không đưa ra chỉ tiêu doanh số đối với các đại lý cấp 2, điểm bán. Song các điểm bán phải xoay xở để có thể bán được thật nhiều vé. Chẳng hạn, ngoài việc tu bổ mặt bằng cho bắt mắt khách mua dạo, các điểm bán vé số kiểu Mỹ còn tranh thủ bán vé sỉ cho người đi bán dạo. Chưa kể vé số tự chọn còn được in sẵn bán tại các điểm bán vé số.

Điều này khiến các điểm bán, đại lý có thể đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý. Bởi việc bán vé in sẵn khi chưa có thiết bị đầu cuối là vi phạm quy định hiện hành. Ví dụ, mới đây các cơ quan chức năng Đồng Tháp đã lập biên bản một cơ sở bán vé số kiểu Mỹ khi chưa có thiết bị đầu cuối. Vietlott cũng khẳng định việc bán dạo vé số in sẵn và mở đại lý khi chưa được họ cấp phép là không đúng.

Địa Chỉ Các Đại Lý Bán Vé Chính Thức Của Xổ Số Mega 6/45 Tại Hà Nội

Địa chỉ đại lý bán vé chính thức của Xổ số điện toán Mega 6/45 tại Hà Nội

1. Điểm bán Xổ số tự chọn Số 23, Đường Trần Hưng Đạo

Số 23, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 53, Đường Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số 418 Đường Nguyễn Trãi , Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số 84, Đường Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 60 Đường Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

45 đường Trần Quốc Toản, phường Trần hưng đạo, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

Số 69 Đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số 211 Đường Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Số 20D Đường Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Gần Đh May Thời Trang Đường Quốc Lộ 17B, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Hà nội

Số 1 Đường Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số 96E Đường Đại An, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Số 328 Đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Số 264 Đường Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số Ngã Tư Cầu Thăng Long Đường Cổ Điển, Phường Hải Bối, Quận Đông Anh, Hà Nội

Số 126 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

Số 106C1 Đường Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số 328C Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số 67 Đường Hàm Tử Quan, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 345 Đường Trường Chinh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số 551 Đường Thuỵ Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Số 467 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuy, Quận Long Biên, Hà Nội

45A Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Số 70 Đường Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

21 A Ngô Gia Khảm, Phường Gia Thụy, Gia Lâm, Hà Nội

Số 5 Đường Giáp Nhất, Phường Quan Nhân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

27. Điểm bán Xổ số tự chọn Số 70 Tổ 27 Thị Trấn Đông Anh

Số 70 Tổ 27 Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

28. Điểm bán Xổ số tự chọn Số 537 Đường Bạch Đằng,

Số 537 Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

29. Điểm bán Xổ số tự chọn số 3 Cầu Bươu, đường Phan Trọng Tuệ,

Số 3 Cầu Bươu, đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì , Hà Nội

Trung tâm thương mại tầng 1, Nhà N5D Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chợ số 8 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 7 Đường Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số 26 Đường Lương Đình Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số 57 Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm thương mại AEON sô 27 Đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Số 39 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 22 Phan Văn Trường, Dịch Vong Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

515 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 15 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội

Phòng vé máy bay 3D,Cụm 8, Phúc Thọ, Hà Nội

13A7 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số 931 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

132 Tam Trinh,Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

453 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Khu tập thể CTCP Phúc Thịnh, Ỷ Lan, Đặc Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Số 170 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Q Đống Đa, Hà Nội

Số 352 Đường Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 9, phố Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ,Hà Nội

Café ULINK Tầng 1,CT1, Chung cư Ngô Thì Nhậm, Đường Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông

Số 44,ngõ chợ Khâm Thiên,Phường Khâm Thiên,Quận Đống đa

Số 180, Đường Cao Lỗ, Phường Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Số 18, Đường TT9 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Số 28, Đường Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số 15B, Đường Tổ 47, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Số 172 Đường Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Số 22 Đường Uy Nỗ, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Số 20, Đường Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 69, Đường Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 215, Đường Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số 49, Đường Hàng Bún, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội

Như vậy là đã có tổng cộng 60 điểm bán vé xổ số Mega 6/45 và Max 4D của Vietlott ở Hà Nội và sẽ chính thức mở bán vé số từ ngày hôm nay 5/12/2016.